TEST82014
Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Habitatges sostenibles i assequibles

Centrar la nostra activitat en la construcció d’habitatges, comporta també una gran responsabilitat. A més de complir amb una sèrie de requisits a nivell tècnic i normatiu, un edifici plurifamiliar és principalment l’espai essencial per al desenvolupament i el creixement de les persones residents. Les seves necessitats són tan riques i diverses com la comunitat que ho habitarà, i la barreja de cultures, edats i estils de vida que hi confluiran. Per la qual cosa, d’entrada, pensar en la flexibilitat és fonamental.

 

El sector residencial és el que té major impacte per volum d’activitat dins de la construcció, per a poder cobrir la necessitat d’habitatge de la nostra població. Segons l’ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España), es projecta la creació de 4,2 milions d’habitatges per al 2050. Tot i això, proporcionar aquesta quantitat d’habitatges només serà possible si construïm sota un model de mínim impacte ambiental que ens permeti mitigar els efectes del canvi climàtic i mantenir l’augment de la temperatura global inferior a dos graus. Això forma part d’un full de ruta cap a la neutralitat climàtica per a 2050 com a objectiu col·lectiu, així com proposa la Unió Europea. Encara que 2050 pugui semblar llunyà, l’informe més recent del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), deixa molt clar que els canvis han de ser profunds, ràpids i continuats, de la qual cosa depèn la nostra supervivència com a espècie humana. 

 

Així, hem de conjugar el compromís de generar les condicions d’habitabilitat socialment necessàries amb el deure de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. I ho hem de fer d’una manera accessible i inclusiva, i que faci partícip a total la ciutadania. La sostenibilitat no pot ser un luxe, ni quelcom indesxifrable que es limiti únicament al sector tècnic. La sostenibilitat ha de convertir-se en l’eina d’ús comú per garantir el benestar de la humanitat i dels ecosistemes del planeta a llarg termini. En aquesta línia, des d’Omplim entenem la sostenibilitat des d’una perspectiva global i l’apliquem d’una manera rigorosa i estratègica, que permeti l’accés a habitatges més sostenibles, saludables i de qualitat, d’una manera assequible; sent aquesta la nostra interpretació del dret constitucional a un habitatge digne i adequat. Per fer-ho possible, busquem sempre un equilibri entre factors ambientals, socials i econòmics; cercant la major eficiència pel que fa a inversió, disminució de la petjada ambiental i impacte positiu a la comunitat veïnal.

 

D’aquesta manera, combinem diferents mesures de disseny per construir edificis responsables que aportin un gran confort i benestar. A continuació us detallem algunes d’elles:

 

Eficiència energètica i assequibilitat en l’ús.

Tots els edificis residencials que desenvolupem són nivell A, tant en consum d’energia com en emissions; sent, en tots dos casos, el màxim nivell d’eficiència energètica que avala actualment el Certificat d’Eficiència Energètica emès localment per l’Institut Català d’Energia (ICAEN). És un document oficial que ha d’estar a la disposició de qualsevol persona que desitgi comprar, llogar, o reformar un habitatge, donant informació útil sobre les seves característiques energètiques. També es pot trobar a través del seu cercador, introduint dades com la direcció o la referència cadastral. El nivell de “consum d’energia”, ens indica el consum anual estimat expressat en quilowatts-hora, per cada metre quadrat d’habitatge. D’altra banda, en la categoria d’“emissions” s’expressa la quantitat de quilograms de CO₂ que emetríem a l’atmosfera mitjançant el consum elèctric previst.

Etiqueta A Eficiència energètica

Segons dades del Green Building Council Espanya (2022), vuit de cada deu edificis a Espanya compten amb una qualificació E, F i G, consumint molts més recursos dels necessaris per aconseguir uns nivells òptims de servei i confort. La diferència entre nivells també és considerable. A Catalunya, el certificat energètic mostra, addicionalment, una comparació entre el consum (en energia i emissions) d’un habitatge “A”, en relació amb un de nivell “B”, representant entre un 50% i 60% d’estalvi potencial en el consum energètic entre ambdós.

 

La qualificació energètica “A” és definida per les qualitats de l’edifici: un excel·lent nivell d’aïllament tèrmic, la presència de sistemes climatització (refrigeració i calefacció) d’alta eficiència i un control de les àrees crítiques de l’edifici. Aquestes àrees crítiques poden ser aquelles que es troben entre parets, portes i finestres per on poden donar-se fugues d’energia (també conegudes com a ponts tèrmics); i la seva optimització ajuda a mantenir una temperatura estable i gaudir de confort tèrmic durant totes les estacions de l’any. Per a aconseguir-ho, tenen especial importància, aspectes com l’augment del gruix de l’aïllament tèrmic instal·lat i la incorporació de finestres d’altes prestacions. Aquestes eliminen els ponts tèrmics i els seus vidres dobles de baixa emissivitat reflecteixen l’energia, proporcionant un millor aïllament i protegint-nos de la radiació solar sense perdre llum natural.

 

Informe certificat energètic

 

Dissenyar un edifici de baixa demanda energètica comporta una disminució del consum i una reducció de la pobresa energètica. Això s’alinea amb el concepte de «suficiència» proposat per l’IPCC, en el qual s’evita la demanda d’energia, materials i recursos terrestres innecessaris; garantint el compliment de les necessitats humanes dins dels límits que té el planeta per a produir i regenerar recursos, mantenint uns nivells d’equilibri i seguretat – el que es coneixen també com a «fronteres planetàries» -.

 

D’altra banda, la certificació “A” en totes dues categories és important, no sols per representar un menor impacte ambiental, sinó per garantir una major assequibilitat en l’ús de l’habitatge, en facilitar una gran reducció en el cost de la factura energètica. Si multipliquem les despeses mensuals de l’habitatge pel total d’anys que hi podem viure (en un edifici amb una vida útil estimada de, com a mínim, cinquanta anys), veiem que el cost energètic tindrà un gran pes. Aquest cost total es coneix com a “hipoteca energètica”. El cost d’aquesta “segona hipoteca”, així com la seva potencial variabilitat al llarg del temps, dependrà directament de l’eficiència energètica de l’edifici (a menor eficiència, major risc d’un augment exponencial de les factures mensuals). Per tant, invertir en un habitatge eficient ens assegura unes despeses més reduïdes i estables a llarg termini.

 

A això se sumen els hàbits d’ús de les persones residents. És important aprendre sobre els mecanismes que ens proporciona l’edifici per a aconseguir el seu màxim potencial en eficiència, per exemple fent un ús correcte dels sistemes de ventilació i dels elements de control solar —persianes, estors i/o tendals— que ens protegeixen de la radiació solar a l’estiu.

 

 

Funcionament de l’edifici lliure de combustibles fòssils i amb energies renovables.

 

Tots els sistemes de l’edifici (calefacció, refrigeració, il·luminació, cuina i producció d’aigua calenta sanitària) funcionen a partir d’energia elèctrica, eliminant així, l’ús de combustibles fòssils com el gas natural. Addicionalment, s’incorporen dos tipus de fonts d’energia renovables: panells solars fotovoltaics i aerotèrmia. L’aerotèrmia és un sistema que obté la major part de l’energia que produeix de l’aire. Ho fa a través d’una bomba d’intercanvi de calor, permetent produir aigua calenta i climatitzar el nostre habitatge amb un baix consum elèctric.

 

 

Confort higrotèrmic i ventilació eficient.

 

Podem optar per ventilar de manera natural, mecànica o híbrida. Cada sistema té els seus avantatges i desavantatges. Obrir les finestres no suposa un cost extra d’instal·lació ni electricitat, però mantenir-les obertes tot el temps —que seria necessari per a renovar completament l’aire interior— podria entrar en conflicte amb l’eficiència energètica. Aquest intercanvi fa que la temperatura de l’aire exterior ens refredi massa l’espai interior a l’hivern, i l’escalfi excessivament a l’estiu. Per això, tots els edificis incorporen una ventilació amb sistemes mecànics que asseguren una correcta renovació de l’aire per conductes de manera controlada. Al seu torn, permet mantenir una temperatura estable i confortable a l’interior de l’habitatge gràcies al seu gran nivell d’aïllament.

 

La solució de ventilació mecànica idònia s’analitza en funció del projecte, però en molts casos s’incorporen elements com:

  • Sondes de CO₂: equips que regulen el cabal (la quantitat) d’aire necessari per a renovar, de manera permanent, l’aire interior segons la concentració de CO₂ de l’espai. També poden controlar-se de manera manual.

 

  • Microventilació: sistemes que s’incorporen en els marcs de portes i finestres, deixant una separació de pocs mil·límetres (entre 4mm i 8mm). Això permet una lenta i constant circulació de l’aire, mantenint una temperatura equilibrada a l’interior. Així mateix, es poden controlar de manera manual ajustant la posició de la manilla.

 

ventanas microventilación

 

Aquestes solucions ens permeten gaudir d’un ambient airejat sense generar grans canvis de temperatura entre interior i exterior. Així, s’aprofita al màxim l’aïllament de l’edifici, la qual cosa contribueix a l’estalvi energètic i a un menor consum en sistemes de refrigeració i calefacció. D’altra banda, si volem obrir les portes i finestres per a ventilar de manera natural, és recomanable fer-ho en les hores centrals del dia durant l’hivern i durant la matinada a l’estiu, reduint d’aquesta manera el xoc de temperatura.

 

 

Materials lliures de compostos de risc per a la salut.

 

Molts dels materials comunament utilitzats en la construcció (pintures, aïllaments, paviments, resines, entre altres) poden contenir compostos de risc per a la salut humana. Aquests poden alliberar-se en l’aire en forma de gas (com els compostos orgànics volàtils – COVs), o a través del contacte amb el material (com és el cas d’un nen gatejant a terra). Això pren una major rellevància quan som conscients que romanem la major part del nostre temps en interiors. Sumant-hi que, en la cerca d’una major eficiència energètica, aquests ambients són cada vegada més aïllats i hermètics, fa que tinguem una major exposició als compostos químics dels materials que els componen.

 

El problema d’aquestes substàncies és que són bioacumulatives, és a dir, que s’acumulen en els nostres cossos amb el temps, i poden contribuir, a llarg termini, a la generació de patologies respiratòries, disrupcions del sistema endocrí i nerviós, i fins i tot malalties com el càncer. És per això que tenim especial cura a seleccionar materials lliures de compostos tòxics, certificats mitjançant ecoetiquetes (que són verificades per una entitat externa) com ara A+, M1, Blue Angel, Greenguard, Cradle to Cradle, entre altres. D’aquesta manera, prioritzem la creació d’un espai sa que permeti el correcte desenvolupament físic i cognitiu de les persones habitants. 

 

 

Sistemes constructius i materials de baix impacte.

 

Amb l’objectiu de disminuir l’impacte dels edificis que construïm, afavorim l’aplicació de sistemes i materials amb menor petjada ambiental. Busquem aquells fabricats amb matèries primeres naturals, a partir d’energies renovables o amb alt contingut reciclat, i que informin de manera transparent el seu impacte ambiental mitjançant Declaracions Ambientals de Producte (DAP). Tots els productes a base de fusta compten amb la certificació FSC o PEFC, que assenyalen una gestió sostenible dels boscos d’origen.

 

D’altra banda, es fomenta l’aplicació de productes amb fabricació local i la contractació de proveïdors de proximitat. No sols per a disminuir les emissions de transport, sinó també per a contribuir a l’economia local, cuidant el compliment de drets i condicions justes en la cadena de valor. En qualsevol cas, es prioritza que els components de l’edifici tinguin unes altes garanties de durabilitat i resistència, assegurant la qualitat a llarg termini.

 

 

Major estalvi en el consum d’aigua i energia.

 

L’aigua és un recurs finit que hem de cuidar, especialment en un context on són cada vegada majors les alertes per sequera producte de l’escalfament climàtic. Per a això, s’incorporen equips sanitaris que contribueixen a un menor consum d’aigua mantenint una alta eficàcia. Vàters amb doble descàrrega (de 4/2 litres o de 3/4,5 litres mentre que una cisterna convencional consumeix al voltant de 6 litres per descàrrega), o aixeteries amb airejadors que barregen l’aigua amb aire per a tenir un subministrament d’aigua homogèni amb menys consum.

 

grifos con apertura en frío (SecuriBath)
Aixetes amb obertura en fred (SecuriBath)

 

D’altra banda, les aixeteries també compten amb un sistema d’obertura en fred per defecte. Normalment, quan obrim l’aixeteria en la seva posició central, l’opció predeterminada barreja aigua freda i calenta, causant l’encesa de l’escalfador de manera automàtica i generant un major consum energètic. D’aquesta manera, s’estalviarà l’energia d’escalfar l’aigua per a aquelles rutines que no ho requereixin, com rentar-nos les mans o raspallar-nos les dents.

 

 

 

Mobilitat sostenible.

 

En totes les promocions es fomenta l’ús de vies de mobilitat sostenible, incorporant estacionament per a bicicletes en la zona comunitària, i la preinstal·lació de càrrega de vehicles elèctrics (ICT-BT52) en totes les places d’aparcament.

 

 

 

Acústica – tranquil·litat, descans i privacitat.

 

El confort acústic està determinat per les propietats acústiques dels espais interiors (forma geomètrica, reverberació), tipus de so (caràcter, nivell sonor, espectre, etc.) i la seva continuïtat en el temps (un so constant pot arribar a ser un soroll de fons del qual no tenim percepció fins que desapareix i un so puntual pot ser més molest).

Tenint això en compte, s’optimitza l’aïllament acústic en façanes i entre espais contigus — com habitatges i espais comunitaris —, per a promoure un òptim nivell de descans, tranquil·litat i privacitat en els habitatges.

 

 

Il·luminació càlida, regulable i de baix consum.

 

La llum no sols posseeix un efecte visual, sinó també emocional i fisiològic que incideix directament en el nostre benestar. A més de potenciar un màxim aprofitament de la llum natural des de l’arquitectura, també és important cuidar la qualitat de la il·luminació artificial. Un ambient ben il·luminat no és solament aquell que té molta llum, sinó aquell que té la llum adequada per a l’activitat que allí es realitza. Addicionalment, el tipus i la quantitat d’il·luminació a la qual ens exposem es vincula també amb l’organització dels ritmes biològics, inclosos els relacionats amb els patrons de somni.

 

Proposem la previsió d’instal·lacions d’il·luminació que s’adaptin a les diferents activitats que es desenvolupen en la llar (cuinar, teletreballar, veure una pel·lícula, sopar amb amics, etc.). Així, podrem regular la intensitat i la temperatura de color segons les necessitats —més freda per a fer tasques de treball i atenció al detall i més càlida per a crear una atmosfera tranquil·la i acollidora—. Això a més ens permet adoptar una il·luminació més càlida i tènue conforme avanç el dia, la qual cosa ens facilitarà un major confort visual, així com un millor descans a l’hora de dormir.

 

D’altra banda, tota la il·luminació de l’edifici es planteja amb lluminàries LED de baix consum energètic (amb un valor d’eficiència energètica -VEEI- igual o inferior a 4) i sistemes de temporitzadors i/o sensors de presència en els espais d’ús esporàdic, com els passadissos i l’aparcament.

 

 

 

Reducció de l’efecte illa de calor.

 

L’efecte “illa de calor” és un fenomen que incrementa la temperatura a les ciutats a causa d’elements com cotxes i llums que escalfen l’aire dels centres urbans, i la utilització de materials com l’asfalt, que absorbeixen més calor i l’alliberen lentament. Això impacta negativament en la salut de les persones i genera un increment de consums.

 

Per a mitigar-ho, s’afavoreix l’aplicació de materials d’acabats exteriors (façanes i paviments) de color clar i que retinguin poc la calor (amb un alt índex de reflectància solar), així com la incorporació de superfícies enjardinades, paviments permeables i la creació d’espais d’ombra.

 

isla de calor

 

 

 

Mesurament de l’impacte global.

 

Per a disminuir l’impacte de l’edificació, hem de començar per avaluar la petjada ambiental, social i econòmica de la nostra activitat constructiva. És per això que mesurem els impactes que es generen en totes les fases de la vida útil d’un edifici (fabricació dels materials, construcció, ús, manteniment i fi de vida) a través d’una metodologia estandarditzada anomenada anàlisi de cicle de vida (ACV). Addicionalment, generem projectes de recuperació ambiental i desenvolupament comunitari en el mateix territori on construïm, que contribueixin a mitigar l’impacte negatiu creat per l’activitat econòmica.

 

 

Transparència.

 

Fomentant una major transparència sobre els materials i sistemes de l’habitatge, és important proporcionar una síntesi dels productes específics que s’han instal·lat i del seu manteniment recomanat. D’aquesta manera, es promou la seva òptima conservació en el temps i un major rendiment dels recursos (tant ambientals com econòmics) que s’han invertit.

 

Existeixen moltes maneres d’abordar la creació d’habitatge. Per a Omplim, l’edificació parteix d’una tasca ètica que només pot dur-se a terme sent responsables amb el planeta, ja que d’això depèn la nostra permanència en el temps. Alhora, volem crear espais que proporcionin salut, benestar i vitalitat a les persones que habiten aquestes comunitats. I si, addicionalment, tenim l’objectiu de fer-ho a un preu assequible —en un context econòmic i cultural on encara queda molt per avançar perquè els sistemes circulars, baixos en carboni i lliures de tòxics, siguin l’opció per defecte—, hem de ser estratègics i invertir en allò que té un major impacte.

 

Per aquesta raó, el nostre enfocament s’orienta a maximitzar la sostenibilitat i eficiència en aquells elements de l’edifici que tenen una major permanència (com la seva façana o els aïllaments tèrmics i acústics). Aquests seran els que tinguin una major incidència en el benestar directe de la comunitat i seran, a més, molt difícils de canviar. La salut i l’eficiència energètica, com a guia contra la pobresa energètica en un panorama amb constants pujades en el preu de l’electricitat, són sens dubte dos dels factors no negociables.

 

Així, podem crear un espai amb totes les necessitats essencials com a base, un llenç en blanc per a omplir de vida. Un lloc on regenerar-se, descansar, relacionar-se, cuidar-se i créixer, que s’enriquirà a partir de les dinàmiques i la personalitat d’aquelles persones que resideixin en ell.

 

Dona una ullada a les nostres promocions actives:  Girona 009 Arenys 036 

Girona 009

Pisos venda Girona

 

Arenys 036

Pisos 3 habitacions venda Arenys de Munt