TEST82014
Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

El model col·laboratiu en la gestió de projectes immobiliaris

En el món de la construcció i el desenvolupament immobiliari, l’èxit d’un projecte depèn, en gran mesura, de com es gestiona i es coordinen tots els agents involucrats. Des d’Omplim apreciem dues aproximacions principals en aquesta gestió: el model tradicional i el model col·laboratiu. En aquest article, explorarem les diferències fonamentals entre aquests dos models. Dedicarem un enfocament especial a la comprensió de les tasques dels altres agents en el model col·laboratiu i destacarem com aquest enfocament reforça el nostre propòsit de transformar la gestió de projectes immobiliaris, fent que aquests siguin sostenibles, assequibles, inclusius i de qualitat.

 

Model Tradicional

 

El model tradicional segueix una estructura més jeràrquica, on cada agent es concentra en les seves pròpies tasques i no sol interactuar amb els altres. Els rols estan clarament definits, i l’arquitecte, l’arquitecte tècnic, els enginyers i el constructor treballen de manera independent.

 

Característiques del model tradicional:

  • Divisió de Tasques: Cada professional executa la seva feina sense interferir en la de la resta. L’arquitecte dissenya el projecte, l’arquitecte tècnic vetlla per la seva execució, i els enginyers segueixen les especificacions.
  • Manca d’Interacció: En aquest model, hi ha poca interacció entre els agents. No es promou l’aportació d’idees entre els principals actors que desenvolupen el projecte, i cada part fa les seves aportacions dins del seu marc d’acció i coneixement.

 

Model Col·laboratiu

Transformant la Gestió Immobiliària

 

El model col·laboratiu no és simplement una variació de la gestió tradicional; representa una transformació contundent en la manera en com s’aborden els projectes immobiliaris. A diferència del model tradicional, el model col·laboratiu posa un fort èmfasi en la cooperació, la comunicació i el coneixement profund de les tasques de tots els agents involucrats. Aquest enfocament inclou arquitectes, arquitectes tècnics, constructors, consultors energètics, enginyers d’instal·lacions, experts en medi ambient i sostenibilitat, i gestors.

 

Fases claus del model col·laboratiu:

  • Projecte Bàsic i Ideació: Des del primer moment, tots els agents comparteixen el seu coneixement, amb l’objectiu de definir la millor concepció del projecte, d’acord amb els objectius inicials que s’hagin establert. L’èxit de la col·laboració es fonamenta en la creació d’un ambient inclusiu, de confiança i transparència, on el coneixement i les habilitats de cada agent es comparteixen en benefici del projecte.
  • Execució de les Obres: Es realitza un seguiment rigorós per garantir que l’obra es desenvolupa segons el que s’ha definit prèviament i de forma col·laborativa en els projectes Bàsic i Executiu. La qualitat, la seguretat, el cost i el temps d’execució, així com la sostenibilitat de la cadena de valor i  l’ambiental, són els principals indicadors dels quals el grup de treball haurà de fer seguiment.

 

Transformant la Gestió Immobiliària:

Per Omplim, el model col·laboratiu permet posar en valor el coneixement de tots els principals agents responsables del desenvolupament d’un projecte immobiliari. Definir inicialment l’encaix del projecte sota premisses de qualitat, eficiència energètica, pressupost objectiu, etc.; permet portar-ho a terme podent:

 

  • Assegurar el compliment, al detall, de tot el que s’especifica en el Projecte Executiu. D’aquesta manera es pot gestionar possibles desviacions pressupostàries assegurant l’assoliment de les premisses inicials,  amb la cerca col·laborativa de solucions alternatives.
  • Avaluar a totes les empreses i professionals que hi participen, sota criteris de governança, polítiques socials, econòmiques i ambientals. Cal assegurar que la seva participació s’estableix sota criteris econòmics justos i segons la legalitat vigent.
  • Avaluar conjuntament tots els impactes econòmics, socials i ambientals que la promoció genera, definint mesures de mitigació o d’amplificació.
  • Estimular una manera de treballar més inclusiva i empàtica: L’escolta i participació de totes les parts interessades, potencia que els projectes es desenvolupin satisfent les necessitats de tots els equips que hi treballaran. A vegades, en la manera de gestionar més tradicional, l’empatia entre industrials i d’altres parts clau del procés és difícil, ja que no han tingut un espai previ on compartir les seves necessitats.
  • Potenciar una qualitat superior: L’atenció als detalls i la cooperació integral promouen que els projectes siguin de la més alta qualitat possible, perquè de l’intercanvi de coneixement, sempre se’n treu noves maneres de fer i altres realitats desconegudes.

 

Comparant Models

El model col·laboratiu representa un canvi significatiu en la manera en què es gestionen els projectes immobiliaris en comparació amb l’enfocament tradicional. Amb la seva cooperació, coneixement profund i èmfasi en la sostenibilitat holística del projecte, la seva inclusió i qualitat, aquest model és la clau per aconseguir projectes més eficients, econòmics i respectuosos amb la cadena de valor. 

Com moltes pràctiques disruptives, la seva aplicació provoca certa resistència, fent-se evident, fins i tot, amb els mateixos actors implicats que en dificulten el seu desenvolupament. A Omplim creiem que el Model Col·laboratiu és un canvi de paradigma que ens impulsa cap a un present i futur de la construcció més conscient, responsable i empàtic amb totes les persones que el fan possible.