Comparteix a LinkedIn
Comparteix a Twitter

Level(s) | Edificació Sostenible a Europa

Ens trobem en una situació d’emergència climàtica i ecològica que no deixa gaire alternativa a les fórmules de producció que s’havien explotat fins ara, s’ha de trobar i aplicar amb urgència noves solucions més sostenibles, en el nostre cas edificis. Per tal de promoure pràctiques més verdes i eficients, la Comissió Europea ha desenvolupat Level(s), un marc de mesura voluntari que proporciona indicadors comuns per avaluar la sostenibilitat al llarg del cicle de vida dels edificis. Aquest article explora què és Level(s), com es relaciona amb la Taxonomia Europea, la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis i la seva relació amb els fons Next Generation.

 

Què és Level(s)?

Level(s) és una eina de mesura que permet als equips professionals de la construcció avaluar i millorar la sostenibilitat dels edificis. L’objectiu principal és crear un llenguatge comú que faciliti la comparació i millora dels edificis en termes de sostenibilitat ambiental, salut i benestar dels ocupants, i cost i valor al llarg del cicle de vida. El marc Level(s) es desenvolupa a través d’una sèrie d’indicadors que ajuden a entendre l’impacte d’un edifici amb els objectius de sostenibilitat de la Unió Europea. Són 16 criteris agrupats en 6 macroobjectius que cobreixen tres àrees temàtiques principals: comportament ambiental al llarg del cicle de vida, salut i confort, i cost, valor i resiliència.

  1. Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) al llarg del cicle de vida.

1.1. Eficiència energètica en fase d’ús.

1.2. Potencial d’escalfament global (GWP) del cicle de vida.

  1. Eficàcia dels recursos materials.

2.1. Llista de quantitats, materials i vides útils.

2.2. Residus de Construcció i Demolició (RCD) i materials.

2.3. Disseny per a l’adaptabilitat i la renovació.

  1. Eficàcia dels recursos hídrics.

3.1. Consum d’aigua en fase d’ús.

  1. Salut i confort

4.1. Qualitat de l’aire interior.

4.2. Temps fora del rang de confort tèrmic.

4.3. Il·luminació i confort visual.

4.4. Acústica i protecció contra el soroll.

  1. Cost i valor del cicle de vida complet.

5.1. Costos del cicle de vida.

5.2. Creació de valor i risc d’exposició.

  1. Adaptabilitat i resiliència al canvi climàtic.

6.1. Protecció de la salut dels ocupants i del confort tèrmic.

6.2. Major risc de fenòmens meteorològics extrems.

5.3. Drenatge sostenible.

 

La Relació amb la Taxonomia Europea

La Taxonomia Europea és una classificació que defineix les activitats econòmiques considerades ambientalment sostenibles. Es basa en sis objectius mediambientals, incloent-hi la mitigació del canvi climàtic i la transició cap a una economia circular. Aquest reglament serveix de guia per a empreses i inversors per dirigir les seves inversions cap a activitats amb un menor impacte mediambiental.

Level(s) complementa la Taxonomia Europea proporcionant una metodologia clara i coherent per mesurar el rendiment ambiental dels edificis. Els indicadors de Level(s) permeten als constructors i desenvolupadors immobiliaris demostrar que els seus projectes compleixen amb els criteris de sostenibilitat establerts per la Taxonomia. Això facilita l’obtenció de finançament verd i atrau inversors compromesos amb la sostenibilitat.

 

Integració amb la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis

La Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis (EPBD) de la Unió Europea estableix requisits perquè els edificis nous i renovats assoleixin alts estàndards d’eficiència energètica. Aquesta directiva impulsa l’ús d’energies renovables i la reducció del consum energètic i les emissions de CO₂. La recent revisió de la EPBD exigeix que els edificis de nova construcció siguin Edificis de zero emissions (ZEB) i introdueix obligacions per a la renovació d’edificis existents.

Level(s) s’alinea amb els objectius de la EPBD oferint una eina per mesurar no només l’eficiència energètica operativa dels edificis, sinó també les emissions de carboni embegut. El carboni embegut es refereix a les emissions generades durant tot el procés de construcció, incloent-hi l’extracció de materials, la fabricació, el transport, la construcció i la demolició. Aquesta anàlisi completa ajuda a identificar les millores necessàries per reduir l’impacte ambiental en tot el cicle de vida de l’edifici.

 

Relació amb els Fons Next Generation

Els fons Next Generation de la Unió Europea estan destinats a impulsar la recuperació econòmica després de la pandèmia de COVID-19 i part d’aquesta recuperació se centra en proporcionar suport financer per a projectes que contribueixin a la sostenibilitat i a la reducció d’emissions de carboni. Aquests han d’assegurar-se que els seus recursos es destinen a iniciatives que tenen un impacte positiu en el medi ambient i que contribueixen als objectius climàtics de la Unió Europea. Per tant, els projectes que reben aquest finançament, com en el nostre cas és la promoció El Prat 011, han de justificar, tant en la fase de projecte, com durant la construcció que es prenen mesures i decisions que compleixen amb alts estàndards de sostenibilitat. Ens trobem, doncs, que l’aplicació de Level(s) com la Taxonomia Europea són eines essencials que ens ajuden a gestionar les justificacions dels fons Next Generation.

 

Implementació i Impacte de Level(s)

Level(s) ha estat provat en més de 130 edificis en 21 països europeus, demostrant la seva aplicabilitat i eficàcia en diferents contextos. La seva implementació voluntària permet als professionals del sector experimentar amb els indicadors i adoptar pràctiques més sostenibles de manera progressiva. A més, la Comissió Europea ha proporcionat guies detallades i eines de suport per facilitar la seva adopció.

 

Reptes i Futur de Level(s)

Tot i els beneficis, la implementació de Level(s) també presenta alguns reptes. Un dels principals és la necessitat de formació i conscienciació entre els professionals del sector per utilitzar eficaçment els indicadors i integrar-los en els seus projectes. A més, la recopilació de dades precises i actualitzades al llarg del cicle de vida de l’edifici pot ser complexa, costosa, i requereix que tots els grups d’interès s’alineen amb aquest objectiu.

Malgrat aquests reptes, el futur de Level(s) sembla prometedor. La Comissió Europea continua treballant per millorar i actualitzar els indicadors i es preveu que el seu ús es generalitzi en els pròxims anys. La cerca de solucions comunes i unificació de criteris és molt necessària i urgent, ja que les dates límits per complir els objectius de reducció de petjada ecològica de la Unió Europea s’apropen vertiginosament i el sector està, només, començant a preparar-se. A curt termini, es preveu que Level(s) sigui obligatori per als edificis públics. A llarg termini, l’objectiu és que la seva adopció es generalitzi en tot el sector, impulsant una transformació cap a una edificació més sostenible i resilient.

 

Conclusió

Level(s) representa un pas significatiu cap a la sostenibilitat en l’edificació a Europa. En proporcionar un marc comú de mesura i avaluació, facilita la comunicació i col·laboració entre els diferents actors del sector. A més, alineat amb la Taxonomia Europea i la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis, assegura que els edificis no només siguin energèticament eficients, sinó que també minimitzin el seu impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. La seva aplicació promou un enfocament més holístic i integrat de la sostenibilitat, preparant el camí per a un futur de la construcció més resilient i respectuós amb les persones i el planeta.